สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก ได้จัดงานประชุมภายใต้ชื่อ “IMEX-TA 4.0 : ศูนย์กลางการขับเคลื่อนโลจิสติกส์ไทยยุคใหม่ สู่มาตราฐานสากล” และมีการจัดสัมนาพิเศษ หัวข้อ “เข้าใจการค้าข้ามแดนผ่านแดนขนส่งไทย” โดยบริษัท เอ็มเอเอ็น คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ ประเทศไทย จำกัด ได้เห็นความสำคัญของการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อนำมาพัฒนาและตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าต่อไป